Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Záznam třídních schůzek

 Mateřská škola Korálek Dobřejovice

Třídní schůzka        Dne:   8.9.2021     16,30-18,00

Program:

 1. Představení kolektivu + provoz MŠ
 2. Seznámení se Školním řádem a předání čipů
 3. Informace o ŠVP + prezentace Fotoknihy
 4. Organizace školního roku – kroužky
 5. Informace ke stravování
 6. Organizační věci + přenosy ze školení
 7. Připomínky, diskuse

1/ Představení kolektivu  + Provoz MŠ  6,45 – 16,45   

Celková kapacita MŠ  :  48 dětí

Počet dětí:  I.oddělení    : 24 dětí

Učitelky:                                        Klára Míšková + Jana Horká

Provozní pracovnice:                  Martina Bruthansová

II.oddělení   :        24 dětí 

Učitelky:                                        Lenka Macháčková + Jolana Luková

                                                        Martina Štětinová – asistent pedagoga

Provozní pracovnice + ved.ŠJ:    Renata Adamcová

Kuchařka :                                     Jitka Vejnosková + M.Bruthansová

Představení kolektivu – kdo co má na starosti. O děti se starají středoškolsky vzdělané pracovnice. V zájmu bezproblémového chodu školy jsou jednotliví zaměstnanci schopni se vzájemně zastoupit. Zástupy se řeší v rámci mateřské školy, plně v kompetenci ředitelky školy, není povinnost zajistit kvalifikovaný zástup – nereálné. V době od 15,00 – 16,45 operativně a podle počtu dětí a v době konání kroužků od 15,30 – 16,30 provoz obou tříd spojen. V případě , že jsou děti na zahradě, vstup přes šatnu z velké třídy. Informace na dveřích. Děti se učí respektovat pravidla soužití v kolektivu. Zpočátku nutné hodně pokynů. Jde především o ně, o jejich bezpečnost. Pro nové děti velká změna, učí se respektovat druhé, rozdělit se s kamarádem, zvykají si na jiný denní režim. Něco jiného než v rodině. Letos máme 11 předškoláků, / z toho 2 děti  s OŠD /připraven program na přípravu do školy. Děti mají svoje desky, v případě nemoci nebo distanční výuky dostanou děti za úkol domů. Pracovní listy budou zařazeny i jako náplň klidových činností při odpoledním odpočinku. Děti ale odpočívají na lehátku při čtené nebo reprodukované pohádce. Nemusí spát, relaxují na lehátku, nebráníme usnutí. Úklid třídy a umývárny- bezpečnost. Pohled z druhé strany – nerušit spící děti.

 Adaptační program – pobyt maminek ve třídě je letos zrušen. Nástup dětí byl bezproblémový, nebylo nutné. V některých případech lepší rychlé rozloučení. Pokud se dítě po chvíli zapojí  do činnosti, není se čeho obávat. Délka adaptace u každého dítěte jiná. Pokud nedojde ke zlepšení ani po třech měsících, je třeba hledat řešení – dítě nemusí být zralé pro pobyt v kolektivu. Zkouší se po jistém období znovu. Nástup do mateřské školy první velký mezník v životě dítěte, opouští jistotu přítomnosti matky. Určitá psychická zátěž, děti mohou být i oslabené, střídavé počasí, nemocnost. Zodpovědný přístup rodičů. Do kolektivu nepatří děti s rýmou, teplotou, kašlem, střevní potíže.

Konflikty mezi dětmi řešíme za účasti i ostatních dětí. Co nemáš rád , nedělej druhému. Pozor na vliv televize a počítačových her. Děti napodobují akční hrdiny. Neodhadnou intenzitu-mnohdy záměrně neubližují. Mateřská škola nemá právo zasahovat do výchovy v rodině. Doporučíme, poradíme a v zájmu dítěte pomůžeme, ale nenahrazujeme povinnosti rodičů. Sebeobsluha, hyg. návyky.

2. Seznámení se Školním řádem a předání čipů

Podle prezenční listiny rodiče prokazatelně seznámeni se Školním řádem a s Informovaným souhlasem se zpracováním osobních dat a se Souhlasem s fotografováním.

Ostatní rodiče mají povinnost dokumenty přečíst a podepsat prezenční listinu s uvedením data podpisu. Školní řád je umístěn v zádveří hlavních vchodů na nástěnkách.

Všechny dokumenty zveřejněny na stránkách školy.

Zrušena povinnost přijímat 2 leté děti. Pokud je volné místo, děti po dovršení 3 let zařazeny k docházce i během roku. Pro 2 leté děti nejsou uzpůsobené podmínky ve třídách, zajištění bezpečnosti. S tím souvisí i snížení počtu dětí ve třídách, dohled.

Z důvodu dalších bezpečnostních opatření mají  rodiče možnost vstupovat do budovy mateřské školy s použitím identifikačních čipů. Pro zákonné zástupce jednoho dítěte až 2-3 kusy, po dohodě podle potřeby.

Čipy jsou majetkem mateřské školy, po ukončení docházky dítěte do mateřské školy se vrací. Vydání a vrácení čipů proběhne proti podpisu.

Vstup bude časově omezen :  6,45  –  8,30

                                                      12,00-12,45

                                                       15,00-16,45

Mimo tento časový rozsah bude vstup do budovy možný pouze po zazvonění. Vhledem k tomu, že po 8,30 probíhá již výchovně vzdělávací činnost a úklid, může dojít k tomu, že zaměstnanci nejprve dokončí své povinnosti a pak přijdou otevřít. S ohledem na děti a jejich začlenění , doporučujeme příchod do 8,00.

Rodiče nesmí pouštět do budovy jiné osoby, při zničení nebo ztrátě čipu okamžitě nahlásí zaměstnancům školky. Nový čip obdrží po zaplacení částky: 350,-

Seznámení s pokyny pro používání čipů – zadní strana formuláře.

Vstup do budovy se řídí opatřeními vydanými k onemocnění covid -19.

 • Vstup po dezinfekci rukou a v roušce
 • Pobyt na nezbytně nutnou dobu
 • Menší počet lidí v šatně
 • Pro děti platí časté mytí rukou, dezinfekce – nakoupena s atestem pro děti od 3 let,
 • Časté větrání, dezinfekce hraček a nábytku, všech prostor.

3/ Informace ke Školnímu vzdělávacímu programu

ŠVP „Barevné korálky“ – vyvěšen v zádveří u vstupů do MŠ. Budou zapracovány celoroční projekty.

 1. Třída    –   Hrajeme si s pohádkou
 2. Třída    –   Ten umí to a ten zas tohle

V plánu máme výlet MHD s předškolními dětmi na Pražský hrad , Národní muzeum, Petřín, ZOO/ pouze v případě zklidnění situace s vývojem onemocnění Covid-19/.

Nově zařazeny projekty: Malá technická univerzita – 10 setkání, určeno pro starší oddělení.

ŠVP je dále  rozpracován do Třídních vzdělávacích programů – k dispozici k nahlédnutí všem rodičům. Informace o činnostech denně zapisovány do Třídních knih. Plnění úkolů vyvěšeno spolu s dětskými pracemi. Úkoly plněny a náročnost odstupňována podle věku dětí. Práce dětí vyvěšeny v šatnách, přístupné, výstupy a závěry se neposílají na žádné instituce, slouží pouze k práci učitelek a ke kontrole ČŠI. Děti mají založena portfolia, kde je patrný jejich pokrok.

Hlavní cíle  ŠVP – všestranný rozvoj dítěte, zdravý životní styl / pitný režim, švédské stoly, umožňujeme pobyt dětí s dietami / pokud je podloženo lékařskou zprávou/, důraz kladen na estetické prožitky dětí / prostředí , divadla, kulturní akce/ , ochrana životního prostředí.

Operativně začleňovány nové projekty, témata – prezentace ve Fotoknize – poděkování p. učitelce Janě Horké a Martině Štětinové za zpracování.

4/ Organizace školního roku – kroužky

Provoz MŠ o podzimních prázdninách v říjnu. V případě malého počtu přihlášených dětí , provoz pouze v jedné třídě.

Vánoční prázdniny: MŠ uzavřena: 23.12.2021 – 2.1.2022

Otevřeno:  od 3.1.2022   

Letní prázdniny 2022 : prvních 14 dní náhradní provoz v MŠ Čestlice- snad? . Pouze  pro děti pracujících maminek. V letošním roce se ale  školky nespojovaly. Z důvodu zajištění omezeného počtu dětí a s tím  spojené dodržení hygienických požadavků byl provoz mateřské školy určen pro děti pracujících rodičů. Po dohodě se zřizovatelem nejspravedlivější . Od 1.9.2021 jednotné školné 1 100,- dítě / měsíc.

Nabídka kroužků , termíny a ceny budou vyvěšeny i na nástěnkách. Min. počet dětí je 6. Aj bude rozdělena podle znalostí. Kroužky se realizují v odpoledních hodinách, tak , aby nenarušily chod mateřské školy – doporučení ČŠI. Kontroluje množství zájmových aktivit. U nás výhoda Spolkového domu. Pozor na počet zájmových aktivit, nepřetěžovat děti, nechat prostor pro spontánní hru. Zájem nahlaste do 20.9.2021. Podle přihlášených dětí bude zveřejněn seznam otevřených kroužků.

Kroužky se platí vždy na celé pololetí. Po předání peněz obdrží rodiče potvrzení od lektorky. Rodiče podepíší přihlášku se souhlasem na předání dětí lektorce, lektorka podepíše, že přebírá zodpovědnost za bezpečnost svěřených dětí. V případě Táni Lipowské  – kontaktuje rodiče přímo prostřednictvím emailu.

Nabízíme tyto kroužky:  1/ Angličtina s pohybem a hrami

                                            2/ Hláskář

Fond rodičů na kulturní akce.

Na divadla pořádaná v mateřské škole vybíráme 1 000,-na dítě / rok. Děti , které nastoupí později , platí podle měsíců jejich docházky. Evidence v pokladní knize, peníze uloženy na účtu mateřské školy. Z minulého školního roku zůstatek  : 5 195,- Některá představení se nekonala, peníze použity na vystoupení Michala Nesvatby – při Rozloučení s předškoláky.

Při nepřítomnosti dítěte se peníze nevrací. Představení objednána na celý školní rok.

Během školního roku pořádáme ve spolupráci s dalšími spolky různé akce pro děti, rodiče , veřejnost. Informace v průběhu roku, podle témat a ročního období. Pozvánky vždy na nástěnkách jednotlivých tříd. Poděkování rodičům i dětem za účast – o víkendech.

Akcí a pobytu dětí v mateřské škole se týká i pojištění dětí. Pojištění se sjednává hromadně na celý rok.

100,- Kč / dítě na celý rok – Allianz.

5. Informace ke stravování

Vedoucí šk.jídelny :   Renata Adamcová

Kuchařka :       Jitka Vejnosková   pomocná kuch. Martina Bruthansová

Cena za oběd po navýšení limitů zvýšena na : 45,-      tj.    990,- dítě / měsíc.

                                   Pro děti nad 6 let               47,-

Informace z MŠMT přišla až v srpnu, proto se lišila výše , kterou jsem uváděla u zápisu.

Pro jednodušší účtování, budou došlé částky v červenci a v srpnu po dohodě vráceny.

Žádáme rodiče o změnu trvalých příkazů.

Vaří se podle schválených jídelníčků, aby byla dodržena vyváženost stravy, zastoupení všech potravin – spotřební koš – každý měsíc – kontroluje hygiena. / Jedná se o spotřebu potravin v procentech/. Děti mají dostatek ovoce a zeleniny.  Osvědčil se systém švédských stolů, děti si vyberou podle chuti z 5-6 druhů. Nyní se děti samy obsluhují v omezené míře.  Po celý den k dispozici pití. Na zahradě podle počasí 2x pití + ovoce. Dochází ke zvýšení školného na 1 100,- za měsíc. Vyúčtování 2x ročně. Leden – červenec. Stravné se platí za skutečně strávené dny v MŠ, školné se nevrací.

Omlouvání dětí do 8,00 na tel:  728 426 737

Připomínám, že omlouvání dětí , které plní povinnou předškolní docházku se provádí písemně .

Případné dotazy zodpoví p. Adamcová.

Všichni zaměstnanci školní jídelny jsou každoročně proškoleni.

6. Organizační věci.

– logopedická péče – zodpovídají a cvičí rodiče, v MŠ jazykové chvilky, učitelky nejsou logopedickými asistentkami. Nově kroužek Hláskář.

V říjnu / 8.10.2020 /proběhne logopedický screening – pro děti od 4 let , pouze se souhlasem rodičů  –  cena 250,-/ dítě. Určeno pro děti, které nenavštěvují logopedickou poradnu.

Přihlašovací arch bude vyvěšen na nástěnce

– v jednání návštěva psychologa – školní zralost

– odvádění dětí nezletilou osobou na základě sepsání Pověření

– pokud dítě odvádí jiná osoba než je rodič, musí mít k tomuto úkonu Zmocnění, dítě nelze vydat na telefonickou žádost. V Evidenčním listě je lepší mít uvedeno více osob – dopravní problémy apod. Zvažte množství čipů, doporučovala bych vstup po zazvonění.

– po vyzvednutí dítěte opustit prostory MŠ

– zákaz vzájemného pouštění do MŠ .

– v případě nemoci, úrazu kontaktujeme okamžitě rodiče, při převozu dítěte k ošetření musíme poskytnout kontakt na rodiče

– pokud někdo není rodič, musí mít pověření k jednání o dítěti

– při nevyzvednutí dítěte kontaktujeme Soc.péči a Policii , nevíme ,co se stalo. Při pozdním vyzvedávání sepisujeme Upozornění – při opakovaném porušení Školního řádu, může být dítě vyřazeno.

– při poškození věcí, majetku MŠ i ostatních lidí lze na rodičích žádat náhradu, pokud se prokáže úmysl nebo jen nedbalost – neuposlechl pokyny

– zákaz vnášení věcí do MŠ dětmi – cenné věci , elektronika, mobily, drahé hračky , předejdeme konfliktům mezi dětmi, případné ztrátě nebo poškození – naušnice, řetízky

– neplatí pro plyšáky do postýlek, knihy, které využíváme ke vzdělávání

– číst informace na nástěnkách

– vycházky – děti chodí téměř za každého  počasí – vhodné oblečení , holínky , pláštěnky, uloženo ve skříňkách, vše podepsané , obě holínky podepsat. Děti musí mít jiné oblečení do třídy, jiné na zahradu – vhodné jsou gumové kalhoty , kožené nebo nepromokavé boty.

– děti nemohou mít na krku závěsy na klíče, kožené pásky z ozdobami apod.

– pravidelně kontrolovat a upravit sáčky dětí / papíry, kameny…

– vést děti k rozloučení s učitelkou, přehled o dětech, předávat osobně pracovnicím školky

– poděkování za sponzorské dary, finanční částky – využito pouze pro děti

– nabídka fotografování 2 x ročně – vánoce + konec školního roku,

   10. září  2021  foto pro potřeby MŠ – rodiče neplatí

 • Souhlas s fotografováním dětí při činnostech v MŠ a následné umístění na www.stránkách a ve Zpravodaji. Nemáme oficiální facebook.
 • Oslavy svátků dětí a narozenin, učíme děti popřát druhému, vyslovit přání, být obdarován. Nejde o velkou hodnotu dárků- děti rozdají sladkosti ostatním, měkké bonbóny – max.1 každému.
 • Zodpovědný přístup rodičů !! Do MŠ patří pouze zdravé dítě, bez kašle a rýmy, děti se rády pochlubí , že užívají sirup apod.
 • V případě nemoci hlásit druh onemocnění, následně oznámeno ostatním
 • V den očkování nepatří dítě do  MŠ
 • Po nemoci sice nevyžadujeme lék. potvrzení, ale pokud dítě stále jeví projevy nemoci, můžeme vyžádat, můžeme požádat o prohlášení, že je dítě zdravé, u alergií doloží lékařskou zprávu
 • Zakázáno podávání léků v MŠ, pouze v rámci 1.pomoci, děti nesmí mít v sáčku pastilky , sirupy, opalovací krémy- riziko alergické reakce, děti namažte ochranným krémem ráno!!
 • Na základě dohody s rodičem a lékařské zprávy, má pedagog právo podat lék – přesné dávkování, čas. Není ale povinnost.
 • Při závažném onemocnění může přijít aplikovat lék rodič nebo pověřená osoba / diabet…/
 • Žádáme o dodržování pravidel silničního provozu, přiměřená rychlost, nevjíždět do trávníků
 • Poslední rok před ZŠ bezplatný , děti s odkladem školní docházky školné platí . Od 1.9.2017 platí povinné předškolní vzdělávání – omlouvání písemně
 • Možnost individuálního vzdělávání – rodiče dochází do MŠ přezkoušení znalostí
 • Poděkování za dodané  hyg.potřeby
 • Včasný příchod dětí do MŠ v zájmu dětí, navazují kontakty, delší doba na hru, vytváření společenství při hře
 • Doma předškoláci- držení tužky, nůžky , používání příborů, sebeobsluha
 • Pracovní listy podle tématu, doplněk vzdělávání
 • Aktualizovat telefony – vyzvedávání dětí
 • Pro vybírání peněz určena p.Adamcová
 • Souhlas s prohlídkou hlavy dítěte při výskytu vší
 • Čištění zubů nerealizujeme, při tomto počtu dětí nelze zajistit správnou techniku, použití vlastního kartáčku, šíření nemocí apod.
 • Přeplatky stravného a školného po změně částek -z prázdnin převedeno zpět
 • Žádáme rodiče o uvedení emailu – pro rychlou informaci ze strany mateřské školy, forma skryté kopie
 • V září dokončeno napojení na kanalizaci v malé zahradě, prosíme rodiče, aby nepouštěli děti do nevzrostlého trávníku – jíl
 • V plánu zajištění stojanu na kola a koloběžky, umístěn mimo pohyb dětí – bezpečnost, chodník vedle hlavního vstupu,mateřská škola neručí za případné odcizení.

Related Images: