Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Neznáte své heslo?

Aktivity

Projekty doplňující školní vzdělávací program pro školní rok 2020/2021.

 1. Chráníme přírodu
 2. Místo kde žiji
 3. Jede, jede poštovský panáček
 4. Já a moje zdraví
 5. Malý čtenář
 6. Bezpečně na silnici
 7. Cestujeme s Lipáčkem
 8. Hasičský den
 1. Chráníme přírodu

Učit děti vnímat zákonitosti přírody, rozmanitost , změny a pěstovat u nich návyky k její ochraně.

Časové rozmezí:   celoročně

Forma:  vycházky

Plán aktivit:

 • Poznávání okolí MŠ /září, říjen/
 • Sázení adoptovaného stromu, seznámení s cyklostezkou, remízkem … /listopad/
 • Lípa – chráněný strom /prosinec/
 • Rybník a život ve vodě  + péče o ptáčky v zimě /leden, únor/
 • Průhonický park – zadní část /duben  –  červen/
 • Zdobení stromku pro zvířátka  /leden , únor/ 

2. Místo kde žiji

Mít povědomí o místě bydliště, rozdíl mezi městem a vesnicí, aktivně se zapojit do života mé vesnice.

Časové rozmezí:  celoročně

Forma: vycházky, účast na společných akcích – rozsvěcení stromku 

 • Výroba přáníček ke Dni seniorům  
 • Vystoupení pro důchodce
 • Vánoční besídka pro rodiče a zastupitele
 • Vítání občánků

Plán aktivit:

 • Poznat okolí mateřské školy /září, říjen/ 
 • Poznat okolí vesnice – hranice /cyklostezky – k dálnici, -k parku, -okolní pole/ – /listopad , prosinec/
 • Seznámení s důležitými objekty v obci – OÚ, obchod, pošta, hřiště, zámek, Alimpex    – výrobna potravin                /prosinec – červen/
 • Vycházka k rozsvícenému stromečku , spolupráce s rodiči – výroba ozdoby ze šišky
 • Roznesení vánočního přání

3.  Jede, jede poštovský panáček

Seznámení s profesí doručovatelů, znát význam pošty, vědět, kde je pošta v naší obci.

Časové rozmezí:   celoročně

Forma: vycházky, kulturní pořad, pracovní činnosti, beseda

Plán aktivit:

 • „Pošťácká pohádka“    /listopad/ 
 • Dopis Ježíškovi – výroba obálky, známka a cesta ke schránce
 • Vyprávění s Jitkou o doručování  

4. Já a moje zdraví

Vypěstovat u dětí základní návyky péče o zdraví, praktické seznámení s poskytováním první pomoci . Jak chránit své zdraví.

Časové rozmezí: celoročně

Forma : pohádka, výchovný pořad – 1. pomoc – PMEDUCA – Mgr. Pavlína Miltová

Sociálně patologické jevy v dětských příbězích

Plán aktivit:

 • Pohádka „Doktorský pořad“  /leden 2021/ 
 • Praktická ukázka 1. pomoci   /termín bude určen/ 
 • Téma v TVP
 • Četba a výtvarné činnosti „ Filipova dobrodružství“ 

5. Malý čtenář

Seznámit děti jak vzniká kniha, pěstovat návyky zacházení s knihou, kniha – studnice moudrosti.

Časové rozmezí:   březen 2021

Forma:  beseda , návštěva knihovny, práce s encyklopediemi

Plán aktivit:

 • Beseda s ilustrátorem dětských knih Jiřím Fixlem 
 • Pracovní činnosti – výroba papíru, knihy    
 • Návštěva místní knihovny 

6. Bezpečně na silnici

Upevnit u dětí pravidla silničního provozu, zásady bezpečného pohybu na komunikacích.

Časové rozmezí: celoročně, duben

Forma: vycházky , praktické ukázky při běžné činnosti, spolupráce s dopravním expertem R.Budským.

Plán aktivit:

 • Téma z TVP 
 • Vycházky do okolí  
 • Návštěva dopravního hřiště v Říčanech. 
 • Cestování MHD 

7. Cestujeme s Lipáčkem

Projekty, které se neuskutečnily v minulém školním  roce. Poznáváme naší vlast, cestujeme po hradech a zámcích.

Časové rozmezí: duben – červen 2021

Forma: výlety, nocování ve školce , rozloučení s předškoláky

Plán aktivit:

 • Výlet na hrad Točník  
 • Návštěva zámku Berchold  
 • Nocování na téma „Na hradě je obr“  / květen 2021/ 
 • Výlet MHD do ZOO              / červen 2021 / 
 • Výlet MHD Pražský hrad 

8. Hasičský den

Seznámení s profesí požárníků, význam jejich práce nejenom u požárů, bezpečné zacházení a opatrnost s ohněm.

Časový rozmezí:  duben 2021

Forma: plnění podle tématu v TVP, návštěva hasičského sboru Modřany

Plán aktivit:

 • Výtvarné činnosti   
 • Výlet MHD – Hasičský sbor Modřany. 

Veškeré akce se budou realizovat podle vývoje koronavirové situace. Především s ohledem na bezpečnost dětí a s ohledem na jejich věkové dispozice. Náročnější akce jen se starším oddělením.

Zpracováno jako součást ŠVP. Dne: srpen 2020